Categories

  • Thông báo các tính năng mới tới từ đội ngũ phát triển.

  • Báo những lỗi phát sinh trên hệ thống trong quá trình sử dụng để đội ngũ phát triển của Omisell hỗ trợ kịp thời.

  • Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp về hệ thống và cách sử dụng Omisell.

  • Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp về hệ thống và cách sử dụng OmiSocial.

  • Đề xuất những phương án phát triển và hợp tác cùng Omisell để xây dựng một hệ thống hoàn thiện hơn

  • Nơi chia sẻ các hiểu biết khi bán hàng TMDT nhằm tối ưu và mở rộng hiểu biết của bạn